Vedtekter


Vedtekter


Sist revidert og godkjent på årsmøte 2014.


§1 – Foreningens navn

Foreningens navn er Bergevika Båtforening. Stiftet 1982.


§2 – Foreningens formål

Foreningens formål er å arbeide for medlemmenes interesser i Bergevika for et godt båtmiljø, herunder:

- en god, trygg og hensiktsmessig småbåthavn

- en optimal tilrettelegging/bruk av småbåthavna

- et havneområde som kan brukes til fritid og rekreasjon.


§3 – Medlem

Enhver som har båtplass i Bergevika småbåthavn, er medlem i foreningen. Personer med interesse i å kjøpe/leie båtplass og personer med interesser som kan favnes av foreningens formål kan også være medlem. Medlemmer med fast båtplass (andelshavere) betegnes som aktive medlemmer. Medlemmer som ikke er tildelt fast båtplass betegnes som passive medlemmer. Alle medlemmer er forpliktet av foreningens vedtekter, havnereglement og andre pålegg fra årsmøtet og styre. Aktiv medlemmer har fulle rettigheter og har stemmerett på årsmøte. Passiv medlemmer har møte, tale og forslagsrett på årsmøte.


§4 – Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av fem (5) medlemmer (Leder, havneansvarlig, kasserer, sekretær og et styremedlem). Leder velges for ett år, de øvrige av styrets medlemmer velges for 2 år. I tillegg velges en (1) varamedlem. Styret har den daglige ledelse for å ivareta foreningens interesser. Styremøte holdes så ofte leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styret innkaller til årsmøte.


§5 – Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og kunngjøres med 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende en uke før møtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er godkjent av de frammøtte. Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt.


§6 – Årsmøte skal behandle:

- Årsberetning

- Revidert regnskap

- Budsjett

- Innkomne saker

- Fastsettelse av medlemskontingent, havneavgift etc.

- Endring av vedtekter og havnereglement

- Valg av Styret i henhold til §4

- Eventuelt.


§7 – Disponering av båthavn

Foreningen disponerer båthavna og er formell eier av fasilitetene i havna. Driften av båthavna styres etter gjeldende vedtekter og havnereglement. Medlemmer som har kjøpt båtplass og blitt andelshaver disponerer båtplassen inntil plassen er overført til ny kjøper og andelshaver.


Foreningen har forkjøpsrett ved kjøp og salg av båtplasser hvis det står kjøpere på venteliste. Styret ivaretar videresalg iht. medlems/venteliste og til den takst som til enhver tid gjelder ifølge årsmøte beslutning. Personer på ventelisten som sogner til Bergevika får prioritet. Overdragelse av båtplasser kan dog skje utenom denne ordning til nærmeste familie som: Foreldre – sønn/datter, men med meldeplikt til styret. Dersom det ikke står kjøpere på venteliste kan båtplasser selges privat. Styret kontaktes da i forkant for godkjenning av salget, og for å få relevant info om ny eier. Andelshavere kan selv ha bortleie av egen båtplass for en (1) sesong av gangen med meldeplikt til - og godkjennelse av styret.


Ved endring av båtstørrelse, vedlikehold og/eller regulering på brygger eller andre forhold i havna, må andelshaver akseptere et plassbytte etter styrets anvisning.


Andelshaver kan ikke ha uoppgjorte regninger eller krav. Etter purring, kan styre iverksette inndrivelse av skyldige beløp. Ved gjentagelser har styret rett til å avslutte avtaleforholdet.


§8 – Kjennskap til vedtekter og havnereglement

Vedtekter og havnereglement skal være lett tilgjengelig for medlemmene i Bergevika Båtforening.

Den enkelte medlem skal gjøre seg kjent med innholdet i vedtektene og havnereglementet, og har selv ansvar for å etterleve disse.


§9 – Endring av vedtekter og havnereglement

Endring av vedtekter og større endringer av havnereglementet skal godkjennes på årsmøtet. Mindre endringer av havnereglementet kan foretas av styret og legges fram for årsmøtet til orientering.

Vedtekter kan endres på ordinær- og ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte.


§10 – Ekstraordinært årsmøte

Styret kan, om det finner det nødvendig, innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.


§11 – Oppløsning av foreningen

I tilfelle av oppløsning av foreningen, fattes beslutning om dens eventuelle midler av daværende årsmøte. Etter at ønske om oppløsning er behørig varslet, kreves 2/3 flertall av de fremmøtte.


Copyright © All Rights Reserved